...една по-чиста планета!

Един по-добър стандарт

Едно по-добро осветление

Повече информация по темата можете да намерите на сайта на
Европейската Комисия:

www.ec.europa.eu/climateaction/index_bg.htm

    През 2008 година Европейската Комисия  публикува две нови предписания за подобряване на енергийната ефективност - осветлението в домовете, офисите, предприятията и по градските улици. Те установяват изисквания за енергийна ефективност, които ще спестят до 2020 г. в ЕС близо 80 тераватчаса електричество - колкото е годишното потребление на Белгия днес, освен това ще спрaт отделянето на 32 млн. тона въглероден двуокис в атмосферата годишно. Широко използваните сега електрически крушки с волфрамови жички трябва да бъдат заменени с икономични крушки. Това трябва да стане до три години - от 2009 г. до 2012 г. В резултат на това се очаква да бъдат спестени 11 млрд. евро всяка година.

енергоспестяващи Спа продукти

За да постигне целта, ЕС работи за разработване на енергийно ефективни технологии, продукти и услуги в области с най-голям потенциал за спестяване на енергия.

Начело на този списък са сградите, на които се падат 40% от енергийните нужди на ЕС. Енергийното потребление може да бъде намалено с една трета. ЕС предприе стъпки да гарантира, че сградите са по-добре проектирани и използват по-енергийно ефективни системи за осветление, отопление, охлаждане и гореща вода.

Следва автомобилният транспорт (26% от енергийните нужди на ЕС). Емисиите от автомобили трябва да бъдат ограничени до 120 г. CO2/км до 2012 г., а енергийно ефективните автомобили да бъдат отличавани чрез по-ясно обозначаване. Ще бъдат стимулирани и алтернативи на автомобилния транспорт като обществения транспорт, немоторизирания транспорт и дистанционната трудова дейност.

Друг сектор, подложен на проверка, е промишлеността (25% от енергийните нужди на ЕС). Проучват се енергийните характеристики на продуктите и към някои от тях ще се прилагат стандарти за екодизайн с цел подобряване на тези характеристики - например към котли, телевизори и осветителни изделия. Етикетирането е друг начин за стимулиране на екологичното пазаруване. Екоетикетът посочва на потребителите кой продукт или услуга е по-добър за околната среда и спестява най-много енергия.

Повишаването на енергийната ефективност е един от най-простите начини за намаляване на емисиите на парникови газове и увеличаване на устойчивостта и сигурността на доставките. То е от полза за икономическото развитие и създаването на работни места и води до намаляване на разходите за енергия на домакинствата и предприятията.

Като намали потреблението на енергия с 20 % до 2020 г., ЕС се надява да намали емисиите с почти 800 млн. тона годишно и да икономиса 100 млрд. евро.

енергоспустяващо осветление

 

 

 

По-висока енергийна ефективност:

 

 

 

 

 

 

 

 
Отговор на предизвикателствата и използване на възможностите:
 

 

 

 

 

 
Енергоспестявящото
осветление става задължително в ЕС от 2013 г.

Енергоспестяващото осветление става задължително в страните-членки от ЕС от 2013 г.

   

 

 

 

©2009 Imextra Ltd. All rights reserved.     www.imextra.eu